แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560

guidelines2560cover150x212แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ โดยมีการเพิ่มเติมความรู้ที่จำเป็น และที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ ฉบับ พ.ศ. 2559

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2559

guidlines2559cover150x212แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย โดยพยายามทำให้ง่ายขึ้น และกระทัดรัดขึ้น

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ข้อแนะนำการปฏิบัติสาธารณสุข การรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรังในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2559

guidelinescough2559ไอเรื้อรังเป็นอาการที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ สาเหตุของการไอเรื้อรังมีหลากหลาย ทำให้มีความยุ่งยากในการรักษา ประเทศไทยยังไม่เคยมีข้อแนะนำการปฏิบัติสาธารณสุขการรักษาอาการไอเรื้อรังมาก่อน ดังนั้นสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคภูมแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้นกันแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดทำข้อแนะนำการปฏิบัติสาธารณสุขการรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรังในผู้ใหญ่ขึ้น  เพื่อให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้ใช้ เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ.2555

tacbook2555cover150x212หลักการของแนวทางปฏิบัติบริการสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยโรคหืด พ.ศ.2555 แนวทางเวชปฏิบัตินี้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพ ของการบริการโรคหืดที่เหมาะสมกับทรัพยากร และข้อจำกัดของสังคมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมอาการของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลง โดยการให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ข้อแนะนำต่าง ๆ ในแนวทางเวชปฏิบัตินี้ ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนำนี้ได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไป หรือมีข้อจำกัดของสถานบริการและทรัพยากร หรือมีเหตุผลที่สมควรอื่นๆ โดยใช้วิจารณญาณซึ่งเป็นที่ยอมรับ และอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นีี่