หืดรุนแรงและหืดควบคุมยาก (Severe asthma and difficult to control asthma)

โรคหืดรุนแรง และหืดควบคุมยาก (severe asthma and difficult to control asthma) ถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย พบว่าราว 1 ใน 5 ของผู้ป่วยหืดในประเทศไทย ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ และมีหืดกำเริบฉับพลันต้องมารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินในปีที่ผ่านมา1

Read more