0
53
-+=
Climatechange

Climate changeคืออะไร …..ปัญหาและความสำคัญของ Climate change

Climate change เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่มีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และลม ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะ เป็นผลทำให้เกิดความไม่สมดุลของสภาพอากาศของโลกความยั่งยืนของระบบนิเวศของโลกถูกคุกคาม เช่น เดียวกับอนาคตของมนุษยชาติและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งการเกิด climate change ทำให้เกิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงขึ้น น้ำท่วมภัยแล้ง พายุรุนแรง และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ไทยตกอยู่ในความเสี่ยงและกรุงเทพฯ จะจมลงภายใน 20 ปี เกิดความเสียหายต่อการเกษตร การท่องเที่ยวชายฝั่ง และเมืองหลวงอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษที่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรค
ทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ และโรคหืด

ประเทศไทยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีบ่งชี้เพิ่มขึ้น 1°C ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494 เป็นผลจากภาวะโลกร้อนทำให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด ที่สำคัญคือ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ โอโซน สารคลอโรฟลูออกโรคาร์บอน และฮาโลคาร์บอน ซึ่งก๊าซเหล่านี้สามารถเก็บกักรังสีความร้อนจากผิวโลก แล้วคายรังสีความร้อนนั้นกลับลงมา ทำให้อุณหภูมิบนผิวโลกร้อนขึ้นกว่าเดิม เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนรังสีความร้อนไม่ให้ออกไปจากโลก จึงเรียกว่า “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” (greenhouse effect) และเรียกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีหลายชนิดรวม ๆ ว่าการปล่อยคาร์บอน (carbon emission) จากการจัดลำดับขององค์กร Climate Watch ในปี 2561 ไทยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก หรือคิดเป็นปริมาณ 0.8% ของก๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยทั่วโลก ส่วนประเทศที่ปล่อยมากเป็นอันดับ 1 ของโลกคือจีนที่ (19.19%) รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา (18.13%) ผลของ climate change และมลพิษในอากาศ ท าให้ปริมาณสารก่อภูมิแพ้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะละอองเกสร และเชื้อราทำให้มีผลต่อเยื่อบุทางเดินหายใจและผิวหนัง ส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้ และโรคหืดเพิ่มขึ้น และมีอาการก าเริบได้ง่าย มีการศึกษาพบว่าเชื้อราและละอองเกสรที่เพิ่มขึ้นจากภาวะนี้ ส่งผลให้เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี มีอาการหอบเร็วขึ้นและนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 15%

บทความโดย ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

0
53