คณะกรรมการบริหาร

เกี่ยวกับเรา

ico_header@2x

คณะกรรมการบริหาร 

ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุทูล

นายกสมาคม

รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์

เลขาธิการ

รศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง

อุปนายก

พ.ท.นพ.วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

เหรัญญิก

รศ.พญ ชามาศ วงศ์ษา

ผู้ช่วยเหรัญญิก

รศ.พญ.นฤชา จิริกาลวสาน

ประธานวิชาการ

อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

ประธานวิจัย

อ.นพ.จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี

ฝ่ายสื่อสารองด์กร

อ.นพ.อธิพัฒน์ อธิพงษ์อาภรณ์

ฝ่ายเครือข่ายสัญจรและสมาชิก สัมพันธ์

รศ.รอ.พญ.หฤทัย กมลาภรณ์

กรรมการ

รศ.คร.นพ.กัมพล พัฒนชาญพล

กรรมการ

ผศ.นพ.มนะพล กุลประณีต

กรรมการ

ผศ.นพ.มงคล สมพรรัตนพันธ์

กรรมการ

รอ.พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร

กรรมการ

อ.นพ.สันติ สิลัยรัตน์

อนุกรรมการ

อ.พญ.สริตา ธาวนพงษ์

อนุกรรมการ

อ.นพ.ธเนศ แก่นสาร

อนุกรรมการ

ผศ.พญ.ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

อนุกรรมการ

รศ.พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์

อนุกรรมการ