อดีตนายกสมาคมและนายกสมาคม 

About us

ico_header@2x

อดีตนายกสมาคมและนายกสมาคม 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพาฬ ยงใจยุทธ

อดีตนายกสมาคม

รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

อดีตนายกสมาคม

ศ.นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม

อดีตนายกสมาคม

ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

นายกสมาคม สมัยที่ 1 ปี 2562-2564

ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

นายกสมาคม สมัยที่ 2 ปี 2565-2567