เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ico_header@2x

ประวัติสมาคม 

สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย (Thai Asthma Council, TAC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและประสานองค์กรที่เป็นตัวแทนกลุ่มการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วย และหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ด้านการดูแลรักษาโรคหืด โดยกำหนดวิถีทางการปฏิบัติต่างๆไว้ได้แก่ 

1. ส่งเสริมการดูแลรักษาโรคหืดตามแนวทางและข้อปฏิบัติที่ดี ซึ่งรวมถึงการวินิจฉัย การดูแลและการติดตามผลของการรักษาโรค 
2. ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการรักษาโรคหืดแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย 
3. เสริมสร้างความตื่นตัวในชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้กำหนดนโยบายด้านสาธาณสุข ต่อผลกระทบที่โรคหืดมีต่อเศรษฐกิจและสังคม
4. เกื้อหนุนความร่วมมือระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในการควบคุมโรคหืด 
5. จัดตั้งเป็นกลุ่มวิชาการเพื่อการวิจัยและสรรหา รวบรวม วิเคราะห์รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านโรคหืด 

ผลงานสมาคม 

1. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2560 
2. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2559 
3. ข้อแนะนำการปฏิบัติสาธารณสุข การรักษาผู้ป่วยไอเรื้อรังในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2559 
4. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก พ.ศ.2555 
5. ตำราโรคหืด 2556 ฉบับสมบูรณ์ 
6. การจัดประชุมวิชาการประจำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา